Algemene voorwaarden

ZZP-Forum.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website www.zzp-forum.nl (vanaf nu te noemen: "site" of "ZZP-Forum.nl"). Door zich toegang te verschaffen tot www.zzp-forum.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud ZZP-Forum.nl

ZZP-Forum.nl heeft de inhoud van onze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot berichten in het forum zijn afkomstig van forumgebruikers. De leden van het forum zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van ZZP-Forum.nl

De door ons onderhouden site heeft als doel (startende) zzp'ers te informeren en inspireren over de verschillende facetten van het ondernemerschap. Dit doen we onder andere doormiddel van inspirerende blogartikelen, een informatief kenniscentrum, calculators en het forum. 

Artikel 3 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder uw naam, adres en woonplaats en alle informatie met betrekking tot uw bedrijf volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site en het verstrekken van bovenstaande persoonlijke gegevens. 

ZZP-Forum.nl behoudt zich het recht accounts en berichten te verwijderen van de site in geval de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij ZZP-Forum.nl en/of de gebruikers van het forum of reacties.

Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZZP-Forum.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Nederlandse Databankenwet.

Artikel 5 Spam & Harvesten

Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van forumgebruikers, is niet toegestaan. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel: e-mailadressen gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook. 

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van ZZP-Forum.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

Het beheer van ZZP-Forum.nl garandeert op geen enkele wijze dat: 

Informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste berichten en bedrijfsinformatie juist, actueel en/of volledig is.
De site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten. 
Derden niet het systeem onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

ZZP-Forum.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal ZZP-Forum.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, vanuit contact dat ontstaan is via ZZP-Forum.nl
Onmogelijkheid de site te gebruiken.
Het feit dat bepaalde informatie (van mede-gebruikers) op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Het onrechtmatig gebruik van de systemen van ZZP-Forum.nl, waaronder de site, door een derde. 
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP-Forum.nl en/of haar ondergeschikten. In die gevallen is de schade gemaximeerd tot een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro).

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart ZZP-Forum.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

ZZP-Forum.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. ZZP-Forum.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of eventuele daaruit voortkomende gebeurtenissen.

Artikel 11 Diversen

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ZZP-Forum.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze Algemene voorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend ter zake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht. De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ZZP-Forum.nl aangepast worden. Wij adviseren u deze Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.